top of page

המטרה הטיפולית: מבט כולל על שיטות וכלים להתערבות בטיפול בטבע

ד"ר לייה נאור ופרופ' עפרה מייזלס


המודעות להשפעות המיטיבות של הטבע על רווחת האדם הובילה לעלייתן של גישות טיפוליות הרותמות את הקשר המשמעותי בין האדם לטבע, במטרה לעזור לאנשים להירפא, להתפתח, לצמוח ולשגשג: פיזית, פסיכולוגית, ורוחנית. גישות טיפוליות המשלבות את הטבע כמרכיב עיקרי כוללות: טיפול בחוויות אקסטרים (Adventure Therapy), טיפול בטבע פראי (Wilderness Therapy), אקותרפיה וטיפול בטבע. גישות אלו שונות מאוד בעקרונות הבסיסיים שלהן, באוכלוסיות היעד, במטרות ובשיטות ההתערבות שלהן. פרק זה מתמקד בטיפול בטבע (NT), גישה ייחודית מכוונת צמיחה המכוונת לכלל האוכלוסייה, המציעה הזדמנויות לצמיחה אישית, התפתחות ומימוש עצמי דרך הטבע.

בעוד שגישות המיועדות בעיקר לאוכלוסיות קליניות, כגון Adventure Therapy ו- Wilderness Therapy, זכו לתשומת לב, טיפול בטבע טרם הציג תיאוריה מושגית משולבת, ראיות אמפיריות מוצקות ותיחום ברור של שיטות התערבות. פרק זה תורם לגיבוש תחום הטיפול בטבע על ידי הדגשת המטרות הטיפוליות העיקריות, המומשגות כמסגרת לשיטות וכלים שונים להתערבות. נדונות ארבע שיטות התערבות עיקריות - מיינדפולנס, פתיחות חושית, השלכה סמלית והתבודדות - המדגימות את האופן שבו המטרה הטיפולית מכוונת התערבות ספציפית.

תיחום של שיטות התערבות משמעותיות והדגמה כיצד הן משרתות את המטרות הטיפוליות של טיפול בטבע, תורמת למודל יישומי ראשוני של טיפול בטבע להתהוות.

המטרה הטיפולית: מבט כולל על שיטות וכלים להתערבות בטיפול בטבע


טיפול בטבע Nature therapy

Comments


bottom of page