top of page

התהליך הטיפולי בטיפולים מבוססי טבע מנקודת מבטם של מנחים: חקירה איכותנית

ד"ר לייה נאור ופרופ' עפרה מייזלס


אבסטרקט:

מאמר זה מתמקד בתהליך הטיפולי בטיפולים מבוססי טבע (NBT), שופך אור על האופן שבו התהליך נתפס, מתורגל ומתפתח, מנקודת מבטם של מטפלים מגישות שונות בתחום. בהתבסס על המשגות עדכניות, מחקר זה מתמקד במיוחד בסביבה הטבעית כמסגרת והמרכיב המרכזי בתהליך הטיפולי. כדי להגיע להבנה רחבה ומבוססת אמפירית של התהליך הטיפולי בטיפולים מבוססי טבע, יושמה מתודולוגיה של תיאוריה מעוגנת בשדה. הנתונים כללו ראיונות עומק עם 26 מתרגלים מנוסים מגישות שונות של טיפולים מבוססי טבע ברחבי העולם ותצפיות בשטח של שש סדנאות טיפולים מבוססי טבע.

ממצאי מחקר זה שופכים אור על תהליך טיפולי חוויתי ייחודי הכולל שלושה שלבים עיקריים המועברים באופן המעצים את השפעת הסביבה הטבעית. אלה כוללים (1) הכנה ומעבר - יצירת המיכל הפיזי והפסיכולוגי לשינוי, (2) מעורבות ואתגר - לימוד דרכים חדשות ומרחיבות להתקיים, ו- (3) משמעות עשייה ושילוב, הפקת משמעות אישית מהחוויה ואינטגרציה בחיי היומיום. שלבים אלו מוצגים במסגרת טנטטיבית להתערבות, תוך שימת דגש על המטרה העיקרית, השיטות, הכלים והתפקיד של המטפל והטבע בכל שלב. במאמר נדונים היישומים המעשיים של הבנות אלה.


למאמר המלא: טיפול בטבע Nature Therapy

ECOPSYCHOLOGY MARY ANN LIEBERT, INC.  VOL. 13 NO. 4 DECEMBER 2021


טיפולים מבוססי טבע

Comentarios


bottom of page