top of page

טיפול בטבע - טיפוח מלוא הפוטנציאל האנושי ושלמות דרך הטבע

ד"ר לייה נאור ופרופ' עפרה מייזלס


המודעות להשפעות המיטיבות של הטבע על רווחת האדם הובילה לעלייתן של גישות טיפוליות הרותמות את הקשר המשמעותי בין האדם לטבע, במטרה לעזור לאנשים להירפא, להתפתח, לצמוח ולשגשג: פיזית, פסיכולוגית, ורוחנית. גישות טיפוליות המשלבות את הטבע כמרכיב עיקרי כוללות: טיפול בחוויות אקסטרים (Adventure Therapy), טיפול בטבע פראי (Wilderness Therapy), אקותרפיה וטיפול בטבע. מונחים אלו משמשים לעתים קרובות באופן שגוי עבור גישות השונות מאוד במטרות הטיפוליות, בתפיסת הטבע, בהתערבויות ובאמונות היסוד שלהן.

פרק זה מתמקד בטיפול בטבע (NT), גישה ייחודית מכוונת צמיחה המיועדת לציבור, המציעה שיטות המפתחות את ההיבטים השונים של הפוטנציאל האנושי (חיובי ושלילי, אנושי ומחוצה לו) להתפתחות אנושית מלאה. טיפול בטבע - טיפוח מלוא הפוטנציאל האנושי ושלמות דרך הטבע

בעוד שגישות המיועדות בעיקר לאוכלוסיות קליניות, כגון Adventure Therapy ו- Wilderness Therapy, זכו לתשומת לב, טיפול בטבע טרם הציג תיאוריה מושגית משולבת, ראיות אמפיריות מוצקות ותיחום ברור של שיטות התערבות. מצב זה הוביל לעמימות וחוסר הבחנה בין הגישות השונות, כמו גם התעלמות מהזדמנויות טיפוליות ליישום טיפול בטבע. פרק זה מתייחס לחלק מחסר זה על ידי הצגת הרקע הפילוסופי והרעיוני והאמונות הבסיסיות שמהן צמחו המטרות והרציונל של הטיפול בטבע, ותורמים להמשגה של גישה זו כבסיס למחקר נוסף.טיפול בטבע Nature therapy

Comments


bottom of page