top of page

אמנות העבודה עם טבע בטיפול מבוסס-טבע

ד"ר לייה נאור ופרופ' עפרה מייזלס


רקע: גישות טיפוליות מבוססות טבע התמקדו עד היום במידה רבה בטבע כסביבה ייחודית לטיפול. מאמר זה מתמקד בפרספקטיבה נוספת, זו של הטבע כמשפיע פעיל על התהליך הטיפולי, ומספק תוכן משמעותי.


מטרה: המטרה העיקרית של מחקר זה הייתה לשפוך אור על האופן שבו מטפלים חווים, תופסים ועובדים עם הטבע כדי לשרת מטרות טיפוליות.


מתודולוגיה/גישה: יושמה תאוריה מעוגנת בשדה. הנתונים כללו ראיונות עומק שנערכו עם 26 מטפלים בגישות מבוססות-טבע עם רקע מקצועי שונה מחמש מדינות ותצפיות בשטח של שש סדנאות מבוססות טבע.


ממצאים/מסקנות: הופיעו ארבע קטגוריות עיקריות: (א) אמונה בסיסית בקרב מטפלים שהטבע משפיע באופן פעיל על התהליך הטיפולי, מספק מידע אישי משמעותי ורלוונטי; (ב) יחסי המטפלים עם הטבע ותפקידו בתהליך הטיפולי; (ג) תרגול עם עבודה עם הטבע כך שהוא יקבל הכרה ושילוב מכוון; (ד) יצירת התנאים לעיסוק של המטופלים בטבע כמשאב באמצעות חמישה נושאים.


תוצאות: מחקר זה מרחיב על תפיסות נפוצות של הנחייה מבוססת טבע, ומאיר את האפשרויות והפוטנציאל של שילוב של טבע כמועיל ורלוונטי לתהליך הטיפולי על ידי עבודה עמו.

במאמר מצוינים השלבים התפעוליים והמעשיים לעבודה עם הטבע.


למאמר המלא

Journal of Experiential Education

2021, Vol. 44(2) 184–202 2020

DOI: 10.1177/1053825920933639


טיפול בטבע Nature therapyאמנות העבודה עם טבע בטיפול מבוסס-טבע

Comments


bottom of page