top of page

כיצד מתרחש שינוי אישי בעקבות חווית שיא בודדה בטבע: תיאור פנומנולוגי

ד"ר לייה נאור ופרופ' עפרה מייזלס טי

פול בטבע

אבסטרקט

מחקר זה מתמקד בצורה מסוימת של טרנספורמציה חיובית המתרחשת במדבר, המוגדרת כאן כחווית-שיא טרנספורמטיבית. מספר רב של מחקרים נערכו על ההשפעה הטרנספורמטיבית השלילית של אירוע טראומטי בודד, בעוד שמעט מאוד מחקרים התמקדו באירועי טרנספורמציה חיוביים. התייחסנו לחסר הזה על ידי לימוד מקרה ייחודי של טרנספורמציה חיובית מהירה, המתרחשת בטבע. מחקר זה חורג מהתיאור והתוצאה השכיחים של חווית שיא באמצעות התמקדות ספציפית בתהליך השינוי האישי. תוך שימוש בגישה פנומנולוגית, רואיינו 15 משתתפים בגילאי 28 עד 70, אשר זוהו כמי שעברו חוויה כזו. ניתוח הראיונות הללו חשף את "מהות" חווית השיא בטבע שהובילה לשינוי המהיר. מהות זו כללה הכרה בהיבטים לא מוכרים מהעבר האישי, שהשתקפו והתגלמו בטבע ובחוויה, והובילו לתובנות הנוגעות לסוגיה אישית משמעותית. הבחירה להחזיק בהיבטים החדשים שהתגלו ולעשות להם אינטגרציה, הביאה לשינוי מהיר ברמה האישית. מוצג דיון בממצאים, המדגיש את מרכזיותו של הטבע בתהליך זה, את חשיבות הבחירה החופשית ואת הפוטנציאל לרתימת חוויות שיא טרנספורמטיביות חיוביות בטבע להתפתחות האדם. כיצד מתרחש שינוי אישי בעקבות חווית שיא בודדה בטבע: תיאור פנומנולוגי

למאמר המלא

 

Journal of Humanistic Psychology

1–24 © The Author(s) 2017

DOI: 10.1177/0022167817714692


טיפול בטבע Nature therapy

Comments


bottom of page