top of page

ערכן הטיפולי של חוויות רוחניות בטבע

ד"ר לייה נאור ופרופ' עפרה מייזלס

רוחניות בקליניקה הטיפולית


רוחניות, הקשורה למוטיבציה והפוטנציאל האנושי לחוות חיבור עם הקדוש והאלוהי, היא היבט נפוץ בחוויות בטבע והינה מושא למחקרים רבים. אך ההשפעה המיטיבה העמוקה של התנסות ברוחניות בטבע בהקשרים טיפוליים טרם הוכחה אמפירית.

מאמר זה מתמקד בהשפעה הטיפולית של התנסות בחוויות רוחניות בטבע מנקודת מבטם של מטפלים העוסקים בטיפול מבוסס-טבע. רוחניות עלתה כנושא מרכזי במחקר גדול יותר שנועד לפתח מודל של טיפול מבוסס-טבע (NBT), שחסר כיום בתחום. יושמה מתודולוגיה של תיאוריה מעוגנת בשדה, והנתונים כללו ראיונות עומק עם 26 מטפלים מנוסים העוסקים בטיפול מבוסס-טבע ברחבי העולם ותצפיות בשטח של 6 סדנאות NBT. בתוך ההקשר של ה-NBT, הרוחניות הופיעה ככוללת חוויה ממשית ומוחשית של הרוחני בצורתו הפיזית - הטבע כהתגלמות הרוחניות.

הממצאים קושרים צורה זו של חוויה רוחנית להשפעות טיפוליות משמעותיות, לרבות חווית גודלו האדיר של הטבע, התורמת לפרספקטיבה מרחיבה; חוויה של חיבור עמוק, המעורר תחושת שייכות לרשת החיים העצומה; והשתקפותם של טבע פנימי ואמת בטבע החיצוני כמסגרת מכילה, התורמת לגילוי של עצמי אותנטי. תוצאות אלו נדונות לאור פרספקטיבות עשויות על פסיכולוגיה של הרוחניות, המעמיקה את הבנתנו על ההשפעות הטיפוליות של רוחניות שניתן לעורר וליישם דרך הטבע. עוד נדונים היישומים המעשיים והקליניים של חיבור רוחני דרך הטבע במסגרות טיפוליות.© 2019 American Psychological Association 2020, Vol. 7, No. 2, 114–133 2326-4500/20/$12.00  http://dx.doi.org/10.1037/scp0000204 טיפול בטבע


רוחניות בטבע

Comments


bottom of page